Regulamin

www.fondu.store

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.fondu.store (zwany dalej Sklepem) stanowi własność spółki FONDU SP. Z O.O., ul. ZAKŁADOWA 5C, 62-510 KONIN, NIP 8883141096, REGON 38348481, KRS 0000788624, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Email: office@fondu.pl
tel. +48 787 026 655,
rachunek bankowy: PLN 59 1140 2004 0000 3402 7897 4403 (mBank)

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Sklepu, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk.

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem § 7 i § 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, Sprzedawca może świadczyć usługę Newsletter dla Klientów, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania.

2. Usługa konta użytkownika to opcja zapamiętania danych Klient przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu.

3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletter poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu.

5. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer osobisty lub inne urządzenie multimedialne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) w zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Klienci zobowiązany są korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu. Zaleca się, o ile to możliwe, podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

§ 3 Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

1. Celem dokonania zakupu Klient powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ”www.fondu.store”. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów, kliknięcie polecenia „dodaj do koszyka”, przejście do koszyka i wypełnienie danych w formularzu zamówienia, wybór metody płatności i sposobu dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Niezbędnym elementem zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptacja, co Klient powinien uczynić zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzania przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 4 Ceny i płatność

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: PLN 59 1140 2004 0000 3402 7897 4403 (mBank) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
b) przelew bankowy przez system płatności PayU;

3. Płatności online obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

4. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

5. Wpłatę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia płatności przez operatora lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Po dokonaniu wpłaty Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przesyłając potwierdzenie na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§ 5 Dostawa

1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty produktu przez Klienta pod adresem: ul. ZAKŁADOWA 5C; 62-510 KONIN. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.

2. Dostawa produktu do Klienta jest darmowa, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 6 do 9 tygodni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamawiania jednocześnie kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem łącznej dostawy jest najdłuższy z podanych terminów. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 50 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ustęp 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca rozszerza okres zwrotu produktu bez podania przyczyny do 50 dni od czas otrzymania produktu przez Klienta.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku realizacji zamówień mebli ze zmienionymi wymiarami, kolorystyką lub użytym materiałem, Klient zrzeka się możliwości zwrotu towaru. Produkt ten jest tworzony na indywidualne zamówienie Klienta, skutkiem czego nie może być ponownie sprzedany.

7. W przypadku zwrotu zamówienia, do którego załączony został prezent, zwrotowi podlega całość zamówienia (włącznie z załączonym gratisem).

§ 8 Ochrona danych osobowych

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Informację o ochronie danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż zapisy ww. ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są:
a) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Regulamin